Thần học

Các Giáo Xứ: Lịch Sử Và Thần Học

Nhập đề: Để tiếp tục kế hoạch mục vụ của năm 2014 dành cho việc...

Lời cầu của người tôi tớ khổ đau vì Thiên Chúa: Tv 69 A

Thánh vịnh 69 là lời cầu của một người cảm thấy mình bị chìm ngập...

Satan Trong Phụng Vụ

Trong một số báo dành cho phụng vụ sau Công Đồng Vatican II, đề tài...

Thánh vịnh 76

Thánh vịnh 76 là thánh thi Sion đầu tiên trong ba thánh thi thuộc sưu...

Đời sau và Địa ngục

Nhân tạp chí Giác Ngộ số 216 (th.3 năm 2014) có dịch đăng một bài...

Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội: Trong Lãnh Vực Chính Trị

Bài này, xin đề cập đến Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội liên quan...

Các bí tích trong nền thần học thời Công Đồng Chung Trento và sau thời Công Đồng Chung Trento

Hồi thế kỷ XVI Công Đồng Chung Trento đã dành nhiều phiên họp để thảo...

Kinh Tin Kính là gì?

Đối với dân ngoại, “kinh” là một quyển sách đáng kính, bởi vì chứa đựng...

Ý Nghĩa Của Lòng Tin Vào Thiên Chúa Tạo Dựng Và Những Vấn Đề Hiện Đại

Thần học về tạo dựng không thể rút gọn vào vấn đề siêu hình bàn...

Con Người Là Hình Ảnh Thiên Chúa

Ủy Ban Quốc Tế Thần Học gởi đến chúng ta những suy tư thần học...

Thuật ngữ: ”Con người là hình ảnh Thiên Chúa”

Con người là gì? Chúng ta đã biết rằng lịch sử triết học đã đưa...

Thần học là gì?

Để tìm hiểu các nền thần học hiện đại, trước hết chúng ta phải có...

Thần học về tàn dư có thể dạy chúng ta điều gì về Giáo Hội ngày nay?

Đứng trước một thực tế đáng âu lo là mỗi năm có hàng trăm ngàn...